Zachęta 30, 26-650 Przytyk
(48) 618 00 83 /

Informacje parafialne

Dzień Papieski - 11 listopada 2015 roku

„JAN PAWEŁ II – PATRON RODZINY”

 

List Episkopatu Polski zapowiadający obchody XV Dnia Papieskiego

(11 października 2015 r.)

 

Drodzy Bracia i Siostry!

 

„Jan Paweł II – patron rodziny” to hasło XV Dnia Papieskiego, który będzie obchodzony już za tydzień, w niedzielę 11 października. Ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski Dzień Papieski ma upamiętniać pontyfikat świętego papieża Polaka i upowszechniać jego nauczanie. Tegoroczne obchody zbiegają się z obradami Synodu Biskupów, który rozpoczyna się dzisiaj (4 października) w Rzymie, pod hasłem „Powołanie i misja rodziny w Kościele i w świecie współczesnym”. Dzień Papieski jawi się zatem jako wezwanie do refleksji nad rodziną oraz do wytrwałej modlitwy w jej intencji.

 

1. Małżeństwo i rodzina w Biblii

 

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli zawiera biblijne obrazy stanowiące podwaliny pod chrześcijańskie nauczanie o powołaniu mężczyzny i kobiety do bycia mężem i żoną, ojcem i matką. Autor natchniony w Księdze Rodzaju ukazuje mężczyznę, który czuje się nieszczęśliwy i samotny. Kard. Gianfranco Ravasi zauważa, że pierwszy człowiek chciałby mieć kogoś bliskiego, z kim mógłby spotkać się jak równy z równym. Bóg widzi, że „wszelka istota żywa” nie stanowi odpowiedniej pomocy dla mężczyzny. Podczas głębokiego snu Adama, Bóg stwarza kobietę. Tradycja żydowska zawarta w Talmudzie twierdzi, że kobieta nie została stworzona ze stóp mężczyzny, by jej nie szanował, ani z jego głowy – by ona nim rządziła. Została natomiast utworzona z boku mężczyzny i to od strony serca, aby być mu równą i kochaną. Adam zachwyca się istotą, którą dostrzega obok siebie. Dziękuje Bogu, że spełnił jego marzenie. Odtąd Adam i Ewa tworzą małżeństwo, stają się jednym ciałem. Z jedności pojmowanej przez pryzmat aktu płciowego płynie dobro i błogosławieństwo. Biblia, podchodząc pozytywnie do ludzkiej seksualności, widzi ją jako rzeczywistość stworzoną przez Boga dla dobra człowieka, która ma być realizowana wyłącznie w małżeństwie. Owa jedność ciał jest także wyrazem duchowej komunii osób – męża i żony – którą tworzą poprzez wspólnotę całego życia. Owocem zaś tej duchowo-cielesnej wspólnoty jest dziecko (por. kard. G. Ravasi, Katecheza wygłoszona w Warszawie dn. 17.04.2015 r.).

Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii, wobec pytań i zgłoszonych wątpliwości, potwierdza wyraźnie nierozerwalność małżeństwa słowami: „Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela” (Mk 10,9).

 

2. Kontekst czasów obecnych

 

Pasterze Kościoła w Polsce z wielką uwagą obserwują zmiany społeczne dotykające małżeństwo i rodzinę oraz warunki zewnętrzne, w których przychodzi egzystować rodzicom i ich dzieciom. Wiele osób wciąż doskonale rozumie istotę sakramentalnego małżeństwa i rolę rodziny w społeczeństwie. Niemniej jednak kryzys kulturowy i ideowy dotyczący człowieka odcisnął swe piętno na tradycyjnym wzorze małżeństwa i rodziny. Sceptycyzm dotyczący nierozerwalnego i wiernego małżeństwa jest w wielu środowiskach tak wielki, że często unika się już używania pojęcia „małżeństwo”. Zastąpiły je określenia typu „bycie w związku”, „bycie partnerem” czy po prostu „bycie razem”. Trudno doszukiwać się w nich kategorii „trwałości” czy „wierności”.

Zaniepokojenie budzi wspólne zamieszkiwanie młodych ludzi bez ślubu kościelnego. Niejednokrotnie dzieje się to za przyzwoleniem rodziców i społeczeństwa. W ten sposób młodzi ludzie odcinają się od źródła Bożego błogosławieństwa, które jest związane z sakramentem małżeństwa.

Niebezpieczne z punktu widzenia dobra samych małżonków, jak i przyszłości Ojczyzny jawi się także odkładanie decyzji o zrodzeniu potomstwa na czas późniejszy, dawanie pierwszeństwa karierze zawodowej przed budowaniem szczęśliwej rodziny. Niezrozumiałe jest także ograniczanie się wyłącznie do jednego dziecka, w sytuacji gdy nie ma przeszkód do przyjęcia na świat kolejnych dzieci. Niepokoi także awersja do rodzin wielodzietnych. Z praktyki wynika, że w tych rodzinach proces dojrzewania społecznego jest o wiele bardziej owocny, a dzieci są szczęśliwsze. W dorosłym życiu licznemu rodzeństwu łatwiej wspierać starzejących się rodziców i być dla siebie wzajemnie pomocą.

Bolejemy nad tym, iż wiele rodzin nie realizuje swych marzeń o potomstwie ze względu na obawę o możliwość jego utrzymania. Bezwzględnie konieczna jest bardziej skuteczna prorodzinna polityka państwa i pomoc najuboższym rodzinom, zwłaszcza wielodzietnym.

Poważnym problemem jest także nieustanna propaganda ideologii gender. Wprowadza ona nie tylko zamęt w kwestiach etyczno-moralnych, ale również – co jest zdecydowanie poważniejsze – podważa sam akt stwórczy Boga. Gender uderza w decyzję Najwyższego o powołaniu do istnienia mężczyzny i kobiety jako osób równych sobie w godności i jednocześnie wzajemnie siebie potrzebujących oraz dopełniających się. Podejmowane przez nich odmienne role społeczne wynikają z innej struktury biologicznej oraz psychiczno-duchowej obydwojga. Nie ma nic złego w naukowym badaniu wspomnianych ról i zmian kulturowo-cywilizacyjnych dokonujących się na przestrzeni wieków. Warto jednak z całą stanowczością zaznaczyć, że przeciwstawianie sobie mężczyzny i kobiety oraz ukazywanie ich wzajemnej relacji jako dążenie do dominacji trzeba ocenić jako niebezpieczną drogę donikąd. Czynią tak m.in. niektóre nurty feministyczne. Szczęście płynące z małżeństwa kobiety i mężczyzny, radość z posiadania i wychowywania dzieci w rodzinie jest nie do pogodzenia z zasadami ideologii głoszącej konieczność nieustannej walki pomiędzy płciami.

Należy także poruszyć zagadnienie pozaustrojowego zapłodnienia in vitro, które jest niegodne człowieka, co podkreślił papież Franciszek na spotkaniu z lekarzami (Watykan, 15.11.2014). Trzeba podkreślić dobitnie, że każde ludzkie życie jest święte i jako takie powinno być przez wszystkich z radością przyjęte. Jednak nie każdy sposób jego poczęcia może być uznany za moralnie dopuszczalny. Po pierwsze, nie można określić procedury in vitro mianem leczenia niepłodności, gdyż nawet po urodzeniu dziecka tą metodą kobieta pozostaje bezpłodna. Człowiek nie powinien przychodzić na świat w wyniku zabiegów biotechnologicznych, lecz jako owoc miłości małżonków – ojca i matki. Zamiast promocji technologii in vitro, Kościół zachęca do korzystania z naturalnych metod leczenia niepłodności, które są godziwe z punktu widzenia moralnego, m.in. z naprotechnologii.

Nie ulega wątpliwości, że w dzisiejszych czasach potrzebne są zakrojone na dużą skalę poważne badania naukowe nad przyczynami niepłodności, która wydaje się być zjawiskiem narastającym. Nie można wyłącznie leczyć skutków, nie znając prawdziwych przyczyn problemu przybierającego powoli rozmiar epidemii. Warto również zastanowić się nad ekonomicznym tłem wspomnianych zjawisk.

Z wielkim niepokojem obserwujemy rosnące przyzwolenie społeczne na promocję i używanie środków antykoncepcyjnych oraz wczesnoporonnych, które wyrządzają ogromne szkody duchowe i zdrowotne. Kościół zdecydowanie przestrzega przed stosowaniem pigułki „dzień po” i wzywa do zaprzestania jej dystrybucji. Wielką odpowiedzialność moralną biorą na siebie ci, którzy dopuścili ten środek do obrotu. W poszczególnych przypadkach może mieć ona działanie antykoncepcyjne lub wczesnoporonne. Jest ona niezwykle niebezpieczna szczególnie dla młodych kobiet ze względu na negatywne skutki zdrowotne mogące wystąpić po jej użyciu.

Mając na uwadze te niepokojące zjawiska i przeróżne zagrożenia, tym bardziej dziękujemy wszystkim małżeństwom i rodzinom, które budują swą teraźniejszość i przyszłość na fundamencie Ewangelii oraz nauczaniu Kościoła za świadectwo chrześcijańskiego życia, tak bardzo dzisiaj potrzebne!

 

3. Nauczanie św. Jana Pawła II

 

Ojciec Święty Franciszek podczas Mszy św. kanonizacyjnej określił św. Jana Pawła II mianem „papieża rodziny”. Pontyfikat Papieża Polaka był wielką promocją rodziny i obroną fundamentalnych wartości dotyczących ludzkiej cielesności, płciowości, seksualności, godności narzeczeństwa, sakramentalnego małżeństwa i rodziny otwartej na życie. W „Liście do rodzin” napisał: „Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. (…) A jeśli (…) człowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz niepokojący i bolesny, który potem ciąży na całym życiu. Tak więc Kościół ogarnia swą macierzyńską troską wszystkich, którzy znajdują się w takich sytuacjach, ponieważ dobrze wie, że rodzina spełnia funkcję podstawową” (List do rodzin, nr 2).

Na polskiej ziemi, w Kaliszu w 1997 roku, św. Jan Paweł II powiedział: „ani na chwilę nie zapominajcie o tym, jak wielką wartością jestrodzina. Dzięki sakramentalnej obecności Chrystusa, dzięki dobrowolnie złożonej przysiędze, w której małżonkowie oddają się sobie wzajemnie, rodzina jest wspólnotą świętą”. W Nowym Targu w 1979 roku modlił się, aby małżonkowie byli otwarci na dar potomstwa, aby rodzina polska była wierna świętemu prawu życia. Niczego ze swej aktualności nie straciły, a być może dzisiaj znaczą jeszcze więcej słowa, które padły w 1987 roku w Szczecinie: „Modlimy się gorąco (…) by rodzina była silna Bogiem, a kraj był silny rodziną, zdrową fizycznie i moralnie. Podstawą trwałości rodziny jest pogłębiana i odnawiana w Kościele (…) w jego sakramentach, świadomość znaczenia chrześcijańskiego małżeństwa, świadomość, której owocem jest trwanie, aż do śmierci”.

 Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II – papieża rodziny – modlimy się wspólnie za wszystkie rodziny, aby silne Bogiem stawały się prawdziwymi domowymi Kościołami, gdzie przekazuje się i pielęgnuje wiarę.

 

4. Tegoroczny Dzień Papieski

 

Drodzy Bracia i Siostry!

Za tydzień, podczas XV już Dnia Papieskiego, będziemy słuchali słów św. Jana Pawła II i modlili się o świętość polskich małżeństw i rodzin, o otwartość na dar życia, o mądrość dla ustawodawców, odwagę dla samorządowców, aby wzmocnić rodzinę, od której zależy przyszłość Kościoła i Ojczyzny.

Będziemy mieli okazję wspomóc także dzieło, które od lat nazywane jest żywym pomnikiem Jana Pawła II. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wspiera około 2500 młodych ludzi z całej Polski, głównie z rodzin wielodzietnych, zarówno duchowo, jak i materialnie, poprzez stypendia. Dzięki ofiarności Polaków w kraju i poza jego granicami mogą oni realizować swoje aspiracje edukacyjne. W duchu wartości, którym służył Święty Papież, stypendyści pragną dobrze przygotować się do zadań czekających ich w dorosłym życiu. Tę inicjatywę Kościoła w Polsce św. Jan Paweł II określił jako pomnik najbliższy jego sercu. Tym bardziej zachęcamy do wspierania jej modlitwą, dobrym słowem, cierpieniem i ofiarą. W przyszłą niedzielę podczas kwesty przy kościołach i w miejscach publicznych będziemy mogli wesprzeć materialnie ten wyjątkowy pomnik wdzięczności budowany Świętemu Papieżowi. Wierzymy, że stypendyści będą w przyszłości świadkami wartości rodziny i obrońcami jej godności w myśl nauczania św. Jana Pawła II.

Na czas przeżywania XV Dnia Papieskiego i podejmowania trudu odnowy polskiej rodziny udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
obecni na 369. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie
w dniu 10 czerwca 2015 r.

_

Światowy Dzień Młodych 2016

Czcigodni Bracia w Kapłaństwie

Umiłowani Diecezjanie

 

1. „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” – uczy nas Jezus Chrystus. Złożył siebie w ofierze i uczy postawy daru.

         Ofiarę Mesjasza zapowiedział prorok Izajasz ponad 700 lat przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. W czterech Pieśniach o Słudze Pańskim bardzo dokładnie prorok opisał Mękę Mesjasza.

 

2. Pan Bóg swoją miłość do człowieka objawia najpełniej przez Ofiarę swego Syna i czeka na odpowiedź. Odpowiedzią człowieka na głos Pana Boga jest wiara. Właściwą odpowiedzią na miłość - jest tylko miłość. A zatem odpowiedzią człowieka na objawienie się Boga-Miłości jest wiara, która ma kształt miłości. „Wierzyć – kochać. To jedno. Gdy się to zrozumie – dziwne wydają się wszelkie „wątpliwości” wiary. Kto kocha, nie ma wątpliwości”. (Anna Kamieńska, Notatnik 1965 – 1972, Poznań 1982, s. 139). Piękne wyznanie wiary składali nasi święci, także bardzo młodzi: Św. Kazimierz, Św. Stanisław Kostka, Św. Teresa od Dzieciątka Jezus czy Bł. Karolina.

Wyznanie wiary może mieć różne formy. Indywidualne wyznanie wiary to akty kultu, słowa, czyny i postawa pojedynczego chrześcijanina zgodna z duchem Ewangelii. Niezwykle ważne jest wspólnotowe wyznanie wiary. Dokonuje się ono wówczas, gdy razem z innymi osobami wierzącymi uczestniczymy w Eucharystii, nabożeństwach, modlitwach oraz kształtujemy życie rodzinne i społeczne w duchu nauki Jezusa Chrystusa i podejmujemy zadania apostolskie.

 

         3. Piękną formą wspólnotowego wyznawania wiary są Światowe Dni Młodzieży. Zrodziły się one z wielkiej miłości Św. Jana Pawła II do Chrystusa i młodzieży.

         Czym są Światowe Dni Młodzieży?

Światowy Dzień Młodzieży – to spotkanie młodych, pochodzących z wielu krajów świata, którzy wspólnie wyznają wiarę, wyrażają swoją wdzięczność Zbawicielowi uczestnicząc w Eucharystii, wsłuchują się w nauczanie Chrystusa przekazywane podczas katechez i, w radosnej atmosferze, włączają się w doświadczenie wspólnoty Kościoła. Spotkania te kończą się modlitwą z Ojcem Świętym. Jest to wielkie „święto wiary”. „Uczestnicząc w tych spotkaniach, młodzi pragną powiedzieć i odnowić ich „tak” powiedziane Chrystusowi i Jego Kościołowi, powtarzając za Izajaszem: <Oto ja, poślij mnie> (Iz 6.8) – mówił Św. Jan Paweł II.

„Światowe Dni i Spotkania Młodzieży to opatrznościowe chwile refleksji, które pozwalają młodym zastanowić się nad ich najgłębszymi pragnieniami, umocnić świadomość przynależności do Kościoła, a także wyznawać, z coraz większą radością i odwagą, wspólną wiarę w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego” - mówił Św. Jan Paweł II i dodawał: „Rzesza młodych ludzi wierzących w Chrystusa, idących za Krzyżem Roku Świętego, stanie się jeszcze raz żywą ikoną Kościoła pielgrzymującego po drogach świata”.

Pierwszy „numerowany” Światowy Dzień Młodzieży odbył się w Rzymie w 1986 roku. Od tego czasu odbywają się Światowe Dni Młodzieży w Niedzielę Palmową w każdej Diecezji. Ponadto wyznaczane są miasta na różnych kontynentach. Takie „międzynarodowe” Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Buenos Aires, Santiago de Compostela, w Częstochowie, Denver, Manili, Paryżu, Rzymie, Toronto, Kolonii, Sydney, Madrycie, Rio de Janeiro. W 2016 roku będziemy przeżywali Światowy Dzień Młodzieży w Polsce.

        

4. Światowy Dzień Młodzieży jest bardzo ważnym wydarzeniem religijnym. Jest także ogromną szansą promocji Polski. Tak, jak każde wydarzenie duszpasterskie – tak i Światowe Dni Młodzieży wymagają solidnego przygotowania. W Orędziu na V ŚDM Św. Jan Paweł II napisał: „Światowy Dzień jest nie tylko świętem, ale także poważnym duchowym zadaniem. Aby był on owocny, potrzebne jest przygotowanie się doń pod kierunkiem pasterzy w diecezjach i w parafiach, w stowarzyszeniach, ruchach i kościelnych wspólnotach młodzieżowych”.

        

5. Pierwszym warunkiem dobrego przygotowania jest modlitwa w intencji Ojca Świętego, młodzieży oraz dobrego przeżycia Światowego Dnia Młodzieży – Kraków 2016. Bardzo dziękuję Kapłanom, Osobom Życia Konsekrowanego, Młodzieży oraz różnym grupom i wspólnotom za trwającą modlitwę w intencji Światowego Dnia Młodzieży. Bardzo proszę Was wszystkich, Drodzy Siostry i Bracia, o taką modlitwę. W szczególny sposób proszę o to ludzi chorych.

        

6. Ważnym sposobem przygotowania duchowego jest udział w programie duszpasterskim. Zachęcam Was, Droga Młodzieży, do udziału w tej formie przygotowania. Pod opieką Waszych Duszpasterzy podejmijcie zadanie realizowania aktualnego programu, któremu sama młodzież nadała tytuł: „Serce 2.0”. Od pierwszej niedzieli adwentu rozpocznie się kolejny etap. Otrzymał on od młodzieży tytuł: „Deo Profil”. Pomoce duszpasterskie możemy znaleźć na stronach internetowych „Kraków 2016”.

        

7. Światowy Dzień Młodzieży to wspaniałe doświadczenie Tajemnicy Kościoła Powszechnego. W to przeżywanie włącza się także nasza Diecezja. W dniach: od 20 do 25 lipca 2016 roku będziemy gościli około 5 000 młodych ludzi z różnych kontynentów. Już zgłosiła się do naszej Diecezji młodzież z Włoch, Węgier, Francji, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Rosji, RPA, Namibii, Kamerunu, Kongo, Gabonu, Zambii, Egiptu, Libanu, Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Kuby i Korei.

Bardzo proszę o zgłaszanie do naszych Duszpasterzy rodzin, które zechcą przyjąć młodych gości w dniach: od 20 do 25 lipca 2016 roku. Pobyt młodzieży w naszych parafiach – to szansa głębszego przeżycia prawdy o Kościele Powszechnym. To okazja do ukazania naszej kultury, gościnności i pobożności.

        

8. Święty Jan Paweł II wiedział, że młodzież potrzebuje przeżycia wspólnoty. Także wspólnoty wiary. Światowy Dzień Młodzieży jest szansą przeżycia takiej wspólnoty. Zachęcam Was, Droga Młodzieży, do uczestnictwa w wydarzeniach centralnych, które będziemy przeżywali w Krakowie, w dniach od 26 do 31 lipca 2016 roku.

         Będą to spotkania modlitewne, wspólny udział w Eucharystii, katechezy i Droga Krzyżowa. Każdego dnia, w godzinach popołudniowych, będziemy mogli uczestniczyć w prezentacji chórów, zespołów teatralnych, w grupach dyskusyjnych lub w grupach ciszy i adoracji. W sobotę 30 lipca oraz w niedzielę 31 lipca będziemy modlić się z Ojcem Świętym Franciszkiem.

         Zachęcam rodziców do umożliwienia młodzieży udziału w tym niezwykłym wydarzeniu. Myślę, że wielu młodych ucieszy się prezentem od rodziców chrzestnych lub krewnych, dzięki któremu będą mogli pojechać do Krakowa. Mam nadzieję, że pojawią się ludzie dobrej woli, sponsorzy, którzy pomogą młodzieży, aby mogła uczestniczyć w historycznym wydarzeniu, którym będzie XXI Światowy Dzień Młodzieży – Kraków 2016.

         Na czas przygotowań z serca błogosławię

X Henryk Tomasik

Biskup Radomski

 

Pliki do pobrania

  1. Labirynt0006.jpg
« 1
...
6 7 8 9
Menu