Zachęta 30, 26-650 Przytyk
(48) 618 00 83 /

Duszpasterstwo

Informacje parafialne

Komunikat Księdza Biskupa Marka
KOMUNIKAT   Drodzy Siostry i Bracia, Czcigodni Księża,   Odpowiadając na prośbę Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdy, tegorocznym obchodem Świąt Wielkanocnych rozpoczynamy dziewięcioletnią Wielką Nowennę, której celem jest ... więcej

Galeria

Porządek Mszy świętych

Niedziela i Święta: 07:00, 09:00, 11:30, 16:00
Święta zniesione: 07:00, 09:00, 17:00
Dni powszednie: 07:00
(maj, czerwiec, październik: 7:00 i 18:00)
Środa: 7:00, 18:00
Nabożeństwa majowe i różańcowe: 17.30
Nabożeństwo czerwcowe: po Mszy świętej o godz. 18.00 
Sakrament pokuty

Codziennie - 15 min. przed Mszą św.

Sakramenty - posługa duszpasterska

Dekret dotyczący celebrowania drugiej i kolejnej Mszy świętej

L. dz. 540/15                                                                         Radom, 28 maja 2015 r.

Dekret Biskupa Radomskiego

 dotyczący możliwości celebrowania drugiej i kolejnej Mszy Świętej

oraz zasad rozliczania stypendiów mszalnych.

 

I.                  Zasady dotyczące ilości sprawowanych Mszy św.

 

1. Zgodnie z kan. 905 Kodeksu Prawa Kanonicznego kapłani mogą celebrować indywidualnie lub w koncelebrze każdego dnia tylko jedną Mszę św.

 

2. Od powyższej zasady przepisy prawa powszechnego, dla uwydatnienia symbolicznej wymowy obrzędu lub uroczystości, przewidują następujące wyjątki (OWMR 2002, nr 204):

 

a) celebrujący lub koncelebrujący w Wielki Czwartek Mszę krzyżma może celebrować lub koncelebrować Mszę wieczorną;

b) kto celebruje lub koncelebruje Mszę św. w Noc Paschalną, może celebrować lub koncelebrować Mszę w dniu Paschy;

c) w Narodzenie Pańskie wszyscy kapłani mogą celebrować lub koncelebrować trzy Msze św., jeżeli się je sprawuje we właściwej porze;

d) w dniu Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych wszyscy kapłani mogą celebrować lub koncelebrować trzy Msze św., byleby odbywały się one w różnych porach i by zachowano przepisy dotyczące aplikacji drugiej i trzeciej Mszy św.;

e) kto na synodzie, podczas wizytacji pasterskiej lub na zjeździe kapłanów koncelebruje z biskupem lub jego delegatem (także z okazji pogrzebu innego kapłana, osoby zakonnej, rodziców i rodzeństwa kapłana), może powtórnie w tym dniu celebrować Mszę św. dla dobra wiernych. Odnosi się to również, z zachowaniem obowiązujących przepisów, do zebrań zakonników.

 

3. Ponadto, na podstawie uprawnień wynikających z kan. 905 § 2, biorąc pod uwagę duchowe dobro wiernych, zezwalam na:

 

- Sprawowanie drugiej Mszy św. tego samego dnia:

 

a) w niedziele i święta nakazane oraz w dni obchodów liturgicznych w randze uroczystości z liczniejszym udziałem wiernych;

b) w I piątek i w I sobotę miesiąca;

c) w dni powszednie, jeżeli zaistnieje potrzeba celebrowania Mszy św. pogrzebowej lub ślubnej;

d) w Środę Popielcową, w dni wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu, na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 11 listopada;

e) każdy kapłan pracujący w Diecezji może binować, bez przyjmowania stypendium, w mieszkaniu chorego lub osoby w podeszłym wieku, która od dłuższego czasu nie może uczestniczyć we Mszy św. w miejscu świętym. Zaleca się, by takie celebracje łączyć ze świętami kościelnymi oraz ze szczególnie ważnymi dla chorego okolicznościami, jak rocznice, jubileusze, udzielanie Sakramentu Chorych, itp. Z prawa binacji w tych okolicznościach, w stosunku do tej samej osoby, nie można korzystać częściej niż raz w miesiącu. Tym samym udzielam ogólnego pozwolenia na celebrację Mszy św. w domu chorego, poza miejscem świętym.

f) w okoliczności związanej z nagłym wydarzeniem losowym, z racji którego wierni proszą o pilne sprawowanie Mszy św. (w szczególności: zagrożenie życia spowodowane nagłą chorobą, nagła konieczność operacji, nieszczęśliwy wypadek, grożące poważne niebezpieczeństwo, wiadomość o śmierci),

g) gdy wystąpi konieczność zastępstwa w dekanacie lub sąsiedztwie z powodu choroby kapłana

h) w okresie urlopów w wakacje i ferie

 

- Sprawowanie trzeciej Mszy św. tego samego dnia w parafiach, w których pracuje jeden duszpasterz:

W niedziele i święta nakazane oraz tzw. święta zniesione obchodzone tradycyjnie z licznym udziałem wiernych.

 

4. Na sprawowanie czwartej Mszy św. i to tylko w niedziele i święta nakazane, kapłan musi uzyskać pisemną zgodę Biskupa diecezjalnego, który pośredniczy w jej uzyskaniu u Stolicy Apostolskiej.

 

5. Należy wykluczyć sytuacje, w których binuje się lub trynuje tylko po to, aby zadośćuczynić rozmyślnie przyjętym stypendiom mszalnym. Z zasady nie wolno przyjmować na dany dzień więcej intencji mszalnych niż jest kapłanów posługujących i rzeczywiście obecnych przy danym kościele lub kaplicy. Gdy w danym dniu nie można odprawić Mszy św. w intencji, o którą ktoś prosi, należy zaproponować odprawienie jej w innym dniu lub przekazanie do odprawienia innemu kapłanowi. W planowaniu godzin odprawiania Mszy św. i przyjmowaniu intencji mszalnych należy wcześniej uwzględnić rozmaite potrzeby duszpasterskie, święta i okazje domagające się odprawienia Mszy św. w szczególnej intencji. Wszelkie niewłaściwe praktyki w tym zakresie należy szybko zlikwidować.

 

6. Nie wolno korzystać z zezwolenia na binację lub trynację, nawet gdy jest ono udzielone, gdy jest inny kapłan (np. rezydent, gość), który może celebrować Mszę św. bez potrzeby uciekania się do binacji lub trynacji.

 

II.               Zasady dotyczące stypendiów mszalnych

 

1. Zgodnie z przepisem kan. 951 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, każdy kapłan może zatrzymać dla siebie tylko jedno stypendium mszalne dziennie chyba, że chodzi o stypendia mszalne za Msze św. sprawowane w Boże Narodzenie, wówczas wolno kapłanowi zatrzymać dla siebie wszystkie trzy stypendia mszalne.

 

2. Zgodnie z przepisem kan. 951 § 2, kapłan koncelebrujący w tym samym dniu drugą Mszę św. nie może z żadnego tytułu zatrzymać dla siebie przyjętej za nią ofiary.

 

3. Każde ze stypendiów z Mszy binacyjnych i trynacyjnych sprawowanych zgodnie z prawem winno być przekazane do kasy Kurii na specjalny Fundusz Stypendialny, z którego Biskup wspiera kapłanów pozostających w trudnej sytuacji materialnej. Zatrzymanie go dla siebie stanowi poważne wykroczenie moralne i jest niezgodne z prawem kanonicznym.

 

4. Odprowadzeniu na w/w Fundusz nie podlegają stypendia, które kapłani przyjmują z racji sprawowania Mszy św. obrzędowych (tzn. chrztu, ślubu, pogrzebu).

 

5. Kapłanom pracującym w parafiach do 1000 wiernych zezwalam pozostawić na utrzymanie dla siebie stypendia z Mszy św. binowanych i trynowanych. Prawo to przysługuje również Księżom studentom skierowanym na studia stacjonarne przez Biskupa oraz wszystkim kapłanom pracującym poza duszpasterstwem (pracownikom Kurii, Seminarium, kapelanom więzienia i szpitali, nie będącym jednoczenie proboszczami i wikariuszami, Księżom Rencistom i Emerytom pomagającym w niedziele i święta w parafiach).

 

6. Kapłan sprawujący Mszę św. ma obowiązek aplikować każdą intencję, tak jak została ogłoszona.

           

7. Jeśli w parafii ma miejsce sytuacja, w której kapłan zgodnie z prawem celebruje w ciągu dnia więcej Mszy św. i otrzymuje z tego tytułu stypendia, a w inne dni sprawuje Msze św. bez zamówionej intencji i stypendiów, wówczas może przynajmniej częściowo zadośćuczynić wyżej wymienionemu obowiązkowi poprzez celebrowanie Mszy św., które winien zgodnie z prawem diecezjalnym odprawić, a za które nie otrzymuje stypendium (np. „dantis” misyjne, za zmarłych kapłanów, wyznaczone przez Biskupa intencje „dantis” na cele specjalne). W takim wypadku zatrzymuje stypendia z celebrowanych wcześniej Mszy binacyjnych.

 

8. Wolno również kapłanowi nie mającemu intencji w ciągu tygodnia, lub w niektórych miesiącach, postąpić analogicznie sprawując Msze św.o powołania kapłańskie, zachowując stypendia z Mszy binacyjnych celebrowanych wcześniej. Ilość stypendiów mszalnych, które należy rozliczyć w kasie Kurii pomniejsza się wówczas o te faktycznie odprawione intencje.

 

9. Proboszcz, celebrujący Mszę za parafian w niedzielę i święta nakazane, może przyjąć stypendium z drugiej sprawowanej tego dnia Mszy św.

 

10. Kapłan celebrujący drugą lub trzecią Mszę św. w kościele filialnym może zachować 1/3 drugiego lub trzeciego stypendium jako wyrównanie kosztów dojazdu i eksploatacji samochodu. Resztę stypendium należy wpłacić do kasy Kurii.

 

11. Obowiązek właściwego, zgodnego z niniejszymi normami, rozliczenia stypendiów mszalnych spoczywa na proboszczu.

 

12. Rozliczenia stypendiów mszalnych za Msze św. sprawowane w parafii i wpłaty odpowiednich środków na konto Funduszu Stypendialnego należy dokonać przynajmniej raz na kwartał.

 

13. Celebrowanie tzw. Mszy św. zbiorowych wymaga uzyskania odrębnego pozwolenia Kurii Diecezjalnej.

 

14. W niektórych parafiach z racji pogrzebu zbiera się ofiary na tacę przeznaczone na Msze św. Z zebranych ofiar należy celebrować tyle Mszy św., ile wychodzi po podziale zebranych środków na średnie stypendia przyjęte w Diecezji. Nie wolno celebrować tylko jednej Mszy św. za zebrane ofiary. Wynika to ze sprawiedliwości i uczciwości względem składających ofiary.

 

15. Zgodnie z kan. 1385 czerpanie nieuprawnionego zysku z ofiar mszalnych, a za takie należy traktować naruszenie w/w norm, jest przestępstwem zagrożonym suspensą lub inną sprawiedliwą karą.

Dekret wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 roku.

X Henryk Tomasik

Biskup Radomski

Ks. Edward Poniewierski

Kanclerz Kurii

Menu